Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Pienpystykorvat ry
Kotipaikka: Tampere
Rekisterinumero: 153.997
Merkitty rekisteriin: 07.01.1991
Jäljennös annettu: 31.12.2018

 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pienpystykorvat ry (myöhemmin yhdistys) ja sen kotipaikka on Tampere ja toimialue koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden pomeranian- ja kleinspitz-rotujen kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä sekä näiden koirien kanssa harrastamista. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, kilpailuja ja näyttelyitä sekä muita näiden rotujen ja koko kennelharrastuksen hyväksi tapahtuvia tapahtumia
 • suorittamalla jalostusneuvontaa
 • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asian harrastajien, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa
 • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä
 • ylläpitämällä yhteyksiä jäseniinsä, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.

 

3 § SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kääpiökoirat ry:een. Yhdistys kuuluu myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een ja Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:een. Yhdistys voi myös kuulua ulkomaisiin rotuyhdistyksiin.

 

4§ JÄSENET

Henkilöjäseniä ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kunniajäsenet. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, joiden ei tarvitse olla luonnollisia henkilöitä.

Vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa kuin yhdistykseen kuuluva vuosijäsen. Perhejäsenellä on samat jäsenoikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän ei saa yhdistyksen julkaisua.

Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 22-vuotias jäsen. Vain täysi-ikäisellä nuorisojäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Nuorisojäsen on velvollinen eroamaan sen kalenterivuoden lopussa, kun hän täyttää 22 vuotta tai hänet voidaan suostumuksensa mukaisesti hyväksyä vuosi- tai perhejäseneksi. 

Kunniajäseneksi voi yhdistyskokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Jäsenmaksu on suoritettava eräpäivään mennessä. Hallituksen hyväksyttyä jäsenen, jäsenyys astuu voimaan ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

 

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan yhden kuukauden kuluessa eräpäivästä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Erotetun jäsenen on anottava jäsenyyttä uudelleen.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Mikäli jäsen on rikkonut eläintensuojelulakia tai pennuttanut narttuaan liian tiheästi, myynyt rekisteröimättömiä pentuja tai jos jäsenen toiminta on ollut Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n kurinpitolautakunnan käsiteltävänä ja jäsen on saanut moitteita tai sanktioita, tai jos jäsenelle on langetettu eläintenpitokielto, on hallituksella tarpeelliseksi katsoessaan oikeus erottaa jäsen määräajaksi tai kokonaan. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

 

6§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

7§ YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ

Toiminnassaan yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan mahdollinen tuotto on käytettävä vähentämättömänä yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja sen päämäärien toteuttamiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja. Yhdistyksellä on oikeus hankkia, omistaa ja hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia, tapahtumia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattuja varoja.

 

8§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Yhdistys ei peri liittymismaksua. Vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.  Vuosikokous päättää kannatusjäsenen minimijäsenmaksun.

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen julkaisussa viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenelle sähköpostin sijaan kirjeitse vain, mikäli jäsen sitä erikseen hallitukselta pyytää.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla kyseisen vuoden jäsenmaksun maksaneella 18-vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenellä sekä kunniajäsenellä äänioikeus. Jokaisella henkilöllä on käytössään yksi ääni. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian yhdistyskokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä, jotta hallitus voi sisällyttää asian kokouskutsuun. Mikäli jäsen haluaa jonkin asian ylimääräisen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 7 vuorokautta ennen kokousta.

10§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 • toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 • hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
 • hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
 • yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön valitseminen
 • hallituksen esitys seuraavan toimintakauden työ-ja toimintasuunnitelmaksi sekä ja talousarvioksi sekä seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen
 • hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 • jäsenten esittämät asiat
 • muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei tehdä virallista sitovaa päätöstä

 

11§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi (2) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksesta puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat paikalla kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

 

12§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on

 • toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen sisäisestä toiminnasta
 • edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle
 • kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut
 • päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta huomioon ottaen näiden sääntöjen kohdan 5 määräykset
 • valmistaa yhdistyksen toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valita yhdistyksen sihteeri ja yhdistyksen rahastonhoitaja
 • valita yhdistyksen toimihenkilöt ja toimikunnat
 • valita jäsensihteeri, joka ylläpitää jäsenrekisteriä
 • valita ulkomaiden yhteyshenkilöt
 • hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat
 • hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa

Hallitus ottaa tehtävänsä vastaan vuosikokouksesta, jossa kyseinen hallitus on valittu.

 

13§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotukseen vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin 2 kk ja joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan kääpiökoira-asiaa ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.