Yhdistyksen säännöt

PIENPYSTYKORVAT RY UUDET SÄÄNNÖT
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi: Pienpystykorvat ry
Kotipaikka: Tampere
Rekisterinumero: 153.997
Merkitty rekisteriin: 07.01.1991
Jäljennös annettu: 14.12.2012

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pienpystykorvat ry (myöhemmin yhdistys) ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden Pomeranian- ja Kleinspitz-rotujen kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin rekisteröityihin yhdistyksiin.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
• tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja näyttelyitä sekä muita näiden rotujen ja koko kennelharrastuksen hyväksi tapahtuvia tapahtumia suorittamalla jalostusneuvontaa
• levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen
• harjoittamalla myös julkaisutoimintaa
• seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä
• ylläpitää yhteyksiä jäseniinsä, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.

3§JÄSENET
Henkilöjäseniä ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kunniajäsenet sekä asiantuntijajäsenet. Vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut. Perhejäseneksi voidaan
hyväksyä jäsen sellaisesta perheestä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosijäsen, jos perhejäseneksi haluavalla on sama asunto-osoite kuin vuosijäsenellä. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. Nuorisojäsenen on oltava alle 18 vuotta. Nuorisojäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Nuorisojäsenen jäsenmaksuun kuuluu yhdistyksen lehti. Kunniajäseneksi voi syys- tai kevätkokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Asiantuntijajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka yhdistyksen edustamien rotujen ulkomuototuomarina on ansioitunut. Asiantuntijajäsenellä ei ole äänioikeutta. Vuosi-, perhe-, ja nuorisojäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunnia- ja asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, perhe ja nuorisojäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Jäsenmaksu on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä. Hallituksen hyväksyttyä jäsenen, jäsenyys astuu voimaan ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta huhtikuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa,
yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Mikäli jäsen on rikkonut eläintensuojelulakia tai pennuttanut narttuaan liian tiheästi, myynyt rekisteröimättömiä pentuja tai jos jäsenen toiminta on ollut Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben r.y:n kurinpitolautakunnan käsiteltävänä ja jäsen on saanut moitteita tai sanktioita, tai jos jäsenelle on langetettu eläintenpitokielto, on hallituksella tarpeelliseksi katsoessaan oikeus erottaa jäsen määräajaksi tai kokonaan. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:stä, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen myös yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistys ei peri liittymismaksua. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ja asiantuntijajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi (2) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla, sen jälkeen kukin vuorollaan. Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu  puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksesta puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat paikalla kokouksessa.

6.1§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
• vahvistaa jalostustoimikunnan ohjesäännöt
• toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen sisäisestä toiminnasta
• edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle
• kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset
• hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut
• pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen kohdan 4 määräykset
• valmistaa yhdistyksen toiminta- ja tilintarkastuskertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
• valita ulkomaiden yhteyshenkilöt
• hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat
• hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa

Hallitus ottaa tehtävänsä vastaan kalenterivuoden alusta, joten vanha hallitus on velvollinen hoitamaan sääntöjen määräämät tehtävät siihen asti.

7§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ
Toiminnassaan yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan mahdollinen tuotto on käytettävä vähentämättömänä yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja sen päämäärien toteuttamiseen. Yhdistyksellä on oikeus hankkia, omistaa ja hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattuja varoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Kokouskutsut
Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen lehdessä. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistyksen nettisivuilla julkaistaan myös esityslista.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä vuosi- ja perhejäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Alle 18-vuotiailla jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jotta hallitus voi sisällyttää asian kokouskutsuun.

12§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistajan valinta
• kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
• hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
• kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen
• hallituksen esitys seuraavan toimintakauden työ- ja toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
• seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen
• hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
• valitaan lehti-, jalostus-, ym. tarvittavat toimikunnat
• jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään 1 kk ennen syyskokousta

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
• kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
• toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
• hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
• jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään 1 kk ennen kevätkokousta

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotukseen vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin 2 kk ja joista toisen on oltava yhdistyksen syys- tai kevätkokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista
äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan kääpiökoira-asiaa ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

14 § SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening r.y:een. Yhdistys kuuluu myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:een ja Pohjois-Hämeen Kennelpiiri r.y:een. Yhdistys voi myös kuulua ulkomaisiin rotuyhdistyksiin.

Ladattava versio